TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của EASY FINTEACH là Khai phóng tư duy tài chính trẻ em Việt. Từ đó, kiến tạo nên một thế hệ trẻ có Tư duy tài chính thịnh vượng, sống một Cuộc đời tự do và thúc đẩy Tiến bộ xã hội.

TẦM NHÌN

Bằng Đam mê, Tâm huyết và Nỗ lực, EASY FINTEACH sẽ thiết lập một chuẩn mực Giáo dục Tài chính mới, cam kết tạo ra và duy trì các điều kiện để tất cả giảng viên, học viên đều có trải nghiệm học tập độc đáo, duy nhất và tạo ra kết quả thực tế. Từ đó, chính họ sẽ trở thành những đại sứ lan tỏa tư duy tài chính thịnh vượng khắp Việt Nam và toàn cầu.

Với khát vọng: Mỗi trẻ em Việt Nam đều được rèn luyện trí thông minh tài chính (FQ) từ nhỏ, EASY FINTEACH đặt mục tiêu đến năm 2030, sẽ có ít nhất 10 triệu trẻ em Việt Nam được Khai phóng Tư duy Tài chính và đặt những bước chân đầu tiên đến với các nước trong khu vực.

6 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  1. Trung trực
  2. Kiên định
  3. Linh hoạt
  4. Sáng tạo
  5. Thấu triệt
  6. Thực tế

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

Big Dream. Small Action

LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

  • Tài chính trẻ em.
  • Tài chính cá nhân.
  • Tài chính gia đình.